NORME DE PUBLICARE 

Revista Biserica Ortodoxă Română face cunoscute dispoziţiile şi normele de care trebuie să se țină seama la pregătirea manuscrisului consemnat spre publicare. Intenția redacției este aceea de a pune la dispoziţie informaţiile necesare pentru ca manuscrisul predat să poată parcurge cu succes diversele etape de pregătire editorială.

Colegiul de Redacţie îşi rezervă dreptul de nu include în paginile revistei materiale ale căror scop şi obiective nu se regăsesc în Rubricile şi în Statutul revistei. In plus, vor avea prioritate textele cu anumite calități: acurateţea descrierii, profunzimea ştiinţifică în prezentarea temei, actualitatea subiectului şi relevanţa bibliografiei alese, conservarea învățăturilor şi a metodologiei specifice Bisericii Ortodoxe Române, corectitudinea şi originalitatea formulării. Precizăm că toate materialele primite trebuie să privească în mod direct viața şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române.

Autorul este responsabil pentru autenticitatea textului, Revista Biserica Ortodoxă Română nepermițând încălcarea legii dreptului de autor. De asemenea, autorul este rugat să păstreze exclusivitatea unei unice apariții editoriale a textului consemnat.

Responsabilitatea faţă de opiniile lansate, corectitudinea din punct de vedere a învăţăturii ortodoxe de credinţă, precum şi unele atitudini critice, revin în totalitate autorului. Ele nu reprezintă în niciun fel poziţia Redacţiei sau a Instituţiilor Ecleziastice. De asemenea, este obligatoriu ca lucrările doctoranzilor să fie însoţite de recomandarea profesorului îndrumător.

Editurile Patriarhiei Române
Basilica, Trinitas, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă

NORME DE CITARE BIBLIOGRAFICĂ

  1. Citarea unei cărţi.

I.1. La prima citare:

Prenumele[1] şi Numele[2] autorului/autorilor[3] sau îngrijitorului ediţiei (ed./eds.), Titlul şi subtitlul operei[4], coll. Titlul colecţiei, editura (Ed. _) sau sine nomine (s.n.), locul ediţiei[5] sau sine loco (s.l.), numărul ediţiei deasupra rândului (format exponent sau indice)[6] data editării sau sine anno (s.a.), pagina sau paginile (p./pp.).

Observaţie:

Se redactează cu scriere cursivă titlul şi subtitlul volumului şi titlul colecţiei. Toate celelalte indicaţii se vor redacta cu literă dreaptă, obişnuită.

John Bagnell Bury, A History of the Eastern Roman Empire. From the Fall of Irene to the Accesion of Basil I, A.D (802-867), MacMillan, London, 1912, p. _.

Olivier Clément et alii, La douloureuse joie. Aperçus sur la prière personnelle de l’Orient chrétien, coll. Spiritualité orientale 14, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles en Mauges, 21999.

Ioan Rămureanu, Milan Şesan, Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală, vol. I, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 31987, p. _.

I.2. La următoarea citare:

Iniţiala prenumelui şi Numele autorului/autorilor, Titlul prescurtat…, p. _.

J.-B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire…, p. _.

  1. Citarea articolelor de revistă:

Prenume Nume, „Titlul articolului/capitolului”, în: Titlul revistei, eventuale indicaţii Serie Nouă-SN, volumul sau tomul cu cifre romane (anul publicării), fascicula, paginile care cuprind articolul/capitolul (pp. _-_).

Barry Baldwin, „Theophanes on the Iconoclasm of Leon III”, în: Byzantion, LX (1990), pp. 426-429.

Pr. Daniel Buda, „Relaţiile dintre Biserica şi statul armean până la Sinodul de la Calcedon, paradigmă a relaţiei dintre Biserică şi stat în general”, în: Revista Teologică, SN, XVII (2007), 3, pp. 274-286.

Alexandru Barnea, „Contributions épigraphiques à l’histoire de la ville de Noviodunum”, în: Dacia, SN, XIX (1975), pp. 255-261.

III. Citarea unor studii/capitole în lucrări colective:

Prenume Nume, „Titlul capitolului/studiului”, în: Titlul operei colective, numele îngrijitorului ediţiei, numărul volumului, editura (Ed. _) sau sine nomine, locul ediţiei sau sine loco (s.l.), data editării sau sine anno (s.a.), paginile care cuprind studiul/capitolul citat (pp. _-_).

Milton V. Anastos, „Leon III’s Edict Against the Images in the Year 726-727 and Italo-Byzantine Relations between 726 and 730”, în: Polychordia. Festschrift Franz Dölger zum 75 Geburtstag, P. Wirth (ed.), Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1968, pp. 5-41.

Alexander Kazhdan, „Theodore of Stoudios”, în: Oxford Dictionary of Byzantium, Aleksandr Petrovitch Kazdhan et alii (eds.), 3, Oxford University Press, New York/Oxford, 1991, pp. 2044-2045.

  1. Citarea unui articol de ziar se face similar cu citările de articole publicate în periodice, cu diferenţa că este potrivit a se specifica data apariţiei publicaţiei.

Prenume Nume, „Titlul articolului”, în: Titlul publicaţiei, data (zi/lună/an), pagina (p._), coloana (col._).

Andrei PLEŞU, „Sensul vieţii – punctaj pregătitor”, în: Dilema Veche, 6 martie 2009, p. 6.

  1. Citarea unei opere clasice.

V.1. PG/PL şi numărul volumului cu cifre arabe, coloana:

PG 99, 578.

V.2. Nume, Titlul lucrării, numărul cărţii cu cifre romane şi al capitolului cu cifre arabe:

V.2.1. La prima citare este necesar a se indica ediţia folosită:

Aristotel, Politica, V, 3-4 (ediţie bilingvă, traducere şi comentarii de Alexander Baumgarten, Ed. IRI, Bucureşti, 2001, p. _).

V.2.2. La următoarea citare:

Aristotel, Politica, V, 3-4 (ed. cit., p. _).

V.3. Nume, Titlul lucrării poetice, numărul cântului cu cifre romane şi al versului cu cifre arabe:

V.3.1. La prima citare este necesar a se indica ediţia folosită:

Dante, Purgatoriu, XXVII, 40 (traducere de G. Coşbuc, ediţie îngrijită şi comentată de Ramiro Ortiz, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, s.a., p. _).

V.3.2. La următoarea citare:

Dante, Purgatoriu, XXVII, 40 (ed. cit, p. _ ).

  1. Citarea surselor electronice se face astfel:

Prenumele Numele autorului, Denumirea sursei [notă despre document]<Adresa electronică>, data (data accesării: ziua/luna/anul), cheie.

Andrei Pleşu, „Sensul vieţii-punctaj pregătitor”, în: Dilema Veche, 6 martie 2009, <http://www.dilemaveche.ro/index.php?nr=264&cmd=articol&id=10157>, 19 martie 2009.

VII. Citarea surselor scripturistice se face astfel:

Textele scripturistice vor fi trecute între ghilimele obişnuite, urmate de indicarea locului citat scris între paranteze, cu menţiunea că titlul cărţii biblice citate va fi scris complet + italic / cursive. Numerele cărţilor biblice vor fi trecute cu cifre arabe (ex. 2 Corinteni).

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” (Ioan 14, 6)

„Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (1 Corinteni 13, 13)

[1] Iniţiala prenumelui nu este suficientă.

[2] Numele va fi redat cu Small Caps (Ctrl+Shift+K).

Numele ierarhilor va fi precedat de † (Font Times New Roman); cel al celorlalţi clerici va fi precedat de menţiunea: ierom., ierod., pr., diac. etc.

[3] În cazul unei lucrări cu mai mult de 3 autori, se va menţiona prenumele şi numele primului autor urmat de et alii (cu literă dreaptă). Nu se recomandă folosirea siglelor XXX (uzanţa anglo-saxonă) sau AAVV (Autori Vari-uzanţa italiană).

[4] Titlurile anglo-saxone pun cu majuscule substantive, adjective şi verbe.

[5] Locul ediţiei, data şi numărul ediţiei se găsesc pe pagina unde se află copyright-ul.

[6] Ediţia a doua şi următoarele se indică înscriind cifra respectivă înainte de anul publicării deasupra rândului (Scrieţi numărul ediţiei, selectaţi şi apăsaţi CTRL+SHIFT+=).

 Revista Biserica Ortodoxă Română face cunoscute dispoziţiile şi normele de care trebuie să se țină seama la pregătirea manuscrisului consemnat spre publicare. Intenția redacției este aceea de a pune la dispoziţie informaţiile necesare pentru ca manuscrisul predat să poată parcurge cu succes diversele etape de pregătire editorială.

Colegiul de Redacţie îşi rezervă dreptul de nu include în paginile revistei materiale ale căror scop şi obiective nu se regăsesc în Rubricile şi în Statutul revistei. In plus, vor avea prioritate textele cu anumite calități: acurateţea descrierii, profunzimea ştiinţifică în prezentarea temei, actualitatea subiectului şi relevanţa bibliografiei alese, conservarea învățăturilor şi a metodologiei specifice Bisericii Ortodoxe Române, corectitudinea şi originalitatea formulării. Precizăm că toate materialele primite trebuie să privească în mod direct viața şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române.

Autorul este responsabil pentru autenticitatea textului, Revista Biserica Ortodoxă Română nepermițând încălcarea legii dreptului de autor. De asemenea, autorul este rugat să păstreze exclusivitatea unei unice apariții editoriale a textului consemnat.

Responsabilitatea faţă de opiniile lansate, corectitudinea din punct de vedere a învăţăturii ortodoxe de credinţă, precum şi unele atitudini critice, revin în totalitate autorului. Ele nu reprezintă în niciun fel poziţia Redacţiei sau a Instituţiilor Ecleziastice. De asemenea, este obligatoriu ca lucrările doctoranzilor să fie însoţite de recomandarea profesorului îndrumător.

NORME DE REDACTARE:

Fiecare manuscris trebuie să cuprindă numele şi prenumele, apartenenţa la unitatea de învăţământ, precum şi adresa dumneavoastră. În vederea facilitării unei comunicări mai uşoare, va rugăm să transmiteţi numărul personal de telefon şi adresa de e-mail.

Dimensiunile aproximative ale textelor sunt următoarele: studiu – 25 pagini (până în 65.000 semne cu tot cu spaţii), cronică – 15 pagini (până în 40.000 semne), recenzie – 4 pagini (până în 12.000 semne). Pentru uşurarea lecturării, este recomandat ca autorii să împartă textul în capitole (cu subtitluri) şi paragrafe.

Fiecare studiu trebuie însoţit de un Abstract (aproximativ 6 rânduri), de 5-7 Cuvinte Cheie şi de un Rezumat (aproximativ 15 rânduri), ce urmează a fi tradus de către Redacţie în alte limbi (engleză, franceza, germana, italiana). Titlul studiului va fi tradus şi el.

Materialele vor fi consemnate obligatoriu în scris, dar şi în format digital (doc, docx, pdf). Varianta digitală va fi trimisă pe suport CD, sau prin email-ul Redacţiei(contact@revistabor.ro).

Odată cu trimiterea şi cu publicarea materialului în revistă, autorul îşi dă acordul şi pentru postarea acestuia (integral sau parţial) pe paginile site-ului internet www.revistabor.ro
Textele în limbile greacă sau ebraică, dar şi cele care conţin semne grafice particulare (accente, spirite, etc.) nu se vor prelua de la “Insert/Symbol”. De asemenea trebuie puse la îndemâna redacţiei fonturile folosite.

Se evită despărţirea în silabe a cuvintelor de la capătul rândului, si sublinierile în text cu bold sau subliniat. Toate evidenţierile necesare vor fi făcute cu italic (cursiv).

Textele în limba română se redactează conform ultimelor norme ortografice ale Academiei Române. Pentru o utilizare corespunzătoare a semnelor de punctuaţie poate fi consultată lucrarea: Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 20015, p. 49-91. Textele în limbile străine respectă normele proprii.

NORME DE CITATE BIBLIOGRAFICĂ:

Se recomandă ca fragmentele preluate de la alţi autori (citatele) să fie evidenţiate prin ghilimele şi să fie exacte.

Dacă nu se pierde sensul, sfătuim traducerea citatelor din alte limbi în limba generală a textului.

În cazul citatelor din cadrul altor citate se vor utiliza ghilimelele unghiulare pentru sursa de prim ordin («…»), iar celelalte vor fi inserate în ghilimele clasice („ ”).

Dacă un citat este mai lung de 3 rânduri, acesta va fi pus în evidenţă într-un paragraf distinct cu o formatare care să îl evidenţieze (corp de literă mai mic).

Note de subsol:

Autorii lucrărilor se trec în această ordine: Prenumele şi NUMELE autorului/autorilor sau îngrijitorului ediţiei (ed./eds.). Numele ierarhilor si al clericilor va fi precedat de menţiunea: PF, IPS, ierom., ierod., pr., diac. etc.

Titlul şi subtitlul CĂRŢII, al volumului colectiv, şi al colecţiei se vor scrie cu italice (cursive). Toate celelalte indicaţii se vor redacta cu literă dreaptă. Unde este cazul, acestea vor fi urmate de numele traducătorului, locul, editura, anul, numărul ediţiei şi numărul paginii/paginilor de la care se face citarea. Titlurile anglo-saxone se pun cu majuscule.

Ex. Pr. Nicolae NECULA, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică. III, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2005, p_.

Titlurile ARTICOLELOR se vor se vor scrie cu italice (cursive). Ele vor fi urmate de indicarea numelui revistei pus în ghilimele unghiulare («…»), numărul şi anul de apariţie, intervalul de pagini ale articolului, precum şi a paginilor corespunzătoare citării:

Ex. David DRILLOCK, Liturgical Song in the Worship of the Church, «St. Vladimir’s Theological Quarterly» 41 (1997), p. 183-218, p _.

Pentru citarea unor STUDII/CAPITOLE din lucrări colective, se va folosi următoarea ordine: Autorul, Titlul capitolului/studiului, în Titlul operei colective, numele îngrijitorului ediţiei, numărul volumului, locul, editura, anul, numărul ediţiei, paginile studiului/capitolului şi pagina citată.

Ex. Jean-Baptiste GARRIGOU, Contraintes et libertés dans l’aménagement d’un lieu de culte: un exemple de réalisation moderne, în Les enjeux spirituels et théologiques de l’espace liturgique, Carlo BRAGA – Alessandro PISTOIA (eds), Roma, Edizioni liturgiche, 2005, p. 179-197, p_.

Citarea unui ARTICOL DE ZIAR se face similar cu citările de articole publicate în periodice, cu diferenţa că se specifică data apariţiei publicaţiei.

Ex. Andrei PLEŞU, Sensul vieţii – punctaj pregătitor, în Dilema Veche, 6 martie 2009, p. _.

Citarea unei opere clasice sau patristice: Autorul, Titlul operei, PG/PL şi numărul volumului cu cifre arabe, coloana.

Ex. AMBROSIUS, De Obitu Valentiniani consolatio, PL 16, col_.

Este bine a se evita citarea surselor electronice web. Daca nu se reuşeşte acest lucru, trimiterea la adresa respectivă (link-ul) trebuie să fie exactă.

Nu se foloseşte lista bibiografică la finalul articolului.Revista Biserica Ortodoxă Română face cunoscute dispoziţiile şi normele de care trebuie să se țină seama la pregătirea manuscrisului consemnat spre publicare. Intenția redacției este aceea de a pune la dispoziţie informaţiile necesare pentru ca manuscrisul predat să poată parcurge cu succes diversele etape de pregătire editorială.

Colegiul de Redacţie îşi rezervă dreptul de nu include în paginile revistei materiale ale căror scop şi obiective nu se regăsesc în Rubricile şi în Statutul revistei. In plus, vor avea prioritate textele cu anumite calități: acurateţea descrierii, profunzimea ştiinţifică în prezentarea temei, actualitatea subiectului şi relevanţa bibliografiei alese, conservarea învățăturilor şi a metodologiei specifice Bisericii Ortodoxe Române, corectitudinea şi originalitatea formulării. Precizăm că toate materialele primite trebuie să privească în mod direct viața şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române.

Autorul este responsabil pentru autenticitatea textului, Revista Biserica Ortodoxă Română nepermițând încălcarea legii dreptului de autor. De asemenea, autorul este rugat să păstreze exclusivitatea unei unice apariții editoriale a textului consemnat.

Responsabilitatea faţă de opiniile lansate, corectitudinea din punct de vedere a învăţăturii ortodoxe de credinţă, precum şi unele atitudini critice, revin în totalitate autorului. Ele nu reprezintă în niciun fel poziţia Redacţiei sau a Instituţiilor Ecleziastice. De asemenea, este obligatoriu ca lucrările doctoranzilor să fie însoţite de recomandarea profesorului îndrumător.

Fiecare manuscris trebuie să cuprindă numele şi prenumele, apartenenţa la unitatea de învăţământ, precum şi adresa dumneavoastră. În vederea facilitării unei comunicări mai uşoare, va rugăm să transmiteţi numărul personal de telefon şi adresa de e-mail.

Dimensiunile aproximative ale textelor sunt următoarele: studiu – 25 pagini (până în 65.000 semne cu tot cu spaţii), cronică – 15 pagini (până în 40.000 semne), recenzie – 4 pagini (până în 12.000 semne). Pentru uşurarea lecturării, este recomandat ca autorii să împartă textul în capitole (cu subtitluri) şi paragrafe.

Fiecare studiu trebuie însoţit de un Abstract (aproximativ 6 rânduri), de 5-7 cuvinte-cheie şi de un rezumat (aproximativ 15 rânduri), ce urmează a fi tradus de către Redacţie în alte limbi (engleză, franceză, germană, italiană). Titlul studiului va fi tradus şi el.

Materialele vor fi consemnate obligatoriu în scris, dar şi în format digital (doc, docx, pdf). Varianta digitală va fi trimisă pe adresa de e-mail a Redacţiei(contact@revistabor.ro).

Odată cu trimiterea şi cu publicarea materialului în revistă, autorul îşi dă acordul şi pentru postarea acestuia (integral sau parţial) pe paginile site-ului internet www.revistabor.ro

Textele în limbile greacă sau ebraică, dar şi cele care conţin semne grafice particulare (accente, spirite etc.) nu se vor prelua de la “Insert/Symbol”. De asemenea trebuie puse la îndemâna redacţiei fonturile folosite.

Se evită despărţirea în silabe a cuvintelor de la capătul rândului, si sublinierile în text cu bold sau subliniat. Toate evidenţierile necesare vor fi făcute cu italic (cursiv).

Textele în limba română se redactează conform ultimelor norme ortografice ale Academiei Române. Pentru o utilizare corespunzătoare a semnelor de punctuaţie poate fi consultată lucrarea: Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2015, pp. 49-91. Textele în limbile străine respectă normele proprii.