Conditii si norme de publicare

Revista Biserica Ortodoxă Română face cunoscute dispoziţiile şi normele de care trebuie să se țină seama la pregătirea manuscrisului consemnat spre publicare. Intenția redacției este aceea de a pune la dispoziţie informaţiile necesare pentru ca manuscrisul predat să poată parcurge cu succes diversele etape de pregătire editorială.

Colegiul de Redacţie îşi rezervă dreptul de nu include în paginile revistei materiale ale căror scop şi obiective nu se regăsesc în Rubricile şi în Statutul revistei. In plus, vor avea prioritate textele cu anumite calități: acurateţea descrierii, profunzimea ştiinţifică în prezentarea temei, actualitatea subiectului şi relevanţa bibliografiei alese, conservarea învățăturilor şi a metodologiei specifice Bisericii Ortodoxe Române, corectitudinea şi originalitatea formulării. Precizăm că toate materialele primite trebuie să privească în mod direct viața şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române.

Autorul este responsabil pentru autenticitatea textului, Revista Biserica Ortodoxă Română nepermițând încălcarea legii dreptului de autor. De asemenea, autorul este rugat să păstreze exclusivitatea unei unice apariții editoriale a textului consemnat.

Responsabilitatea faţă de opiniile lansate, corectitudinea din punct de vedere a învăţăturii ortodoxe de credinţă, precum şi unele atitudini critice, revin în totalitate autorului. Ele nu reprezintă în niciun fel poziţia Redacţiei sau a Instituţiilor Ecleziastice. De asemenea, este obligatoriu ca lucrările doctoranzilor să fie însoţite de recomandarea profesorului îndrumător.

Condiții de redactare:

Fiecare manuscris trebuie să cuprindă numele şi prenumele, apartenenţa la unitatea de învăţământ, precum şi adresa dumneavoastră. În vederea facilitării unei comunicări mai uşoare, va rugăm să transmiteţi numărul personal de telefon şi adresa de e-mail.

Dimensiunile aproximative ale textelor sunt următoarele: studiu – 25 pagini (până în 65.000 semne cu tot cu spaţii), cronică – 15 pagini (până în 40.000 semne), recenzie – 4 pagini (până în 12.000 semne). Pentru uşurarea lecturării, este recomandat ca autorii să împartă textul în capitole (cu subtitluri) şi paragrafe.

Fiecare studiu trebuie însoţit de un Abstract (aproximativ 6 rânduri), de 5-7 Cuvinte Cheie şi de un Rezumat (aproximativ 15 rânduri), ce urmează a fi tradus de către Redacţie în alte limbi (engleză, franceza, germana, italiana). Titlul studiului va fi tradus şi el.

Materialele vor fi consemnate obligatoriu în scris, dar şi în format digital (doc, docx, pdf). Varianta digitală va fi trimisă pe suport CD, sau prin email-ul Redacţiei(contact@revistabor.ro).

Odată cu trimiterea şi cu publicarea materialului în revistă, autorul îşi dă acordul şi pentru postarea acestuia (integral sau parţial) pe paginile site-ului internet www.revistabor.ro
Textele în limbile greacă sau ebraică, dar şi cele care conţin semne grafice particulare (accente, spirite, etc.) nu se vor prelua de la “Insert/Symbol”. De asemenea trebuie puse la îndemâna redacţiei fonturile folosite.

Se evită despărţirea în silabe a cuvintelor de la capătul rândului, si sublinierile în text cu bold sau subliniat. Toate evidenţierile necesare vor fi făcute cu italic (cursiv).

Textele în limba română se redactează conform ultimelor norme ortografice ale Academiei Române. Pentru o utilizare corespunzătoare a semnelor de punctuaţie poate fi consultată lucrarea: Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 20015, p. 49-91. Textele în limbile străine respectă normele proprii.

Norme de citare bibliografică:

Se recomandă ca fragmentele preluate de la alţi autori (citatele) să fie evidenţiate prin ghilimele şi să fie exacte.

Dacă nu se pierde sensul, sfătuim traducerea citatelor din alte limbi în limba generală a textului.

În cazul citatelor din cadrul altor citate se vor utiliza ghilimelele unghiulare pentru sursa de prim ordin («…»), iar celelalte vor fi inserate în ghilimele clasice („ ”).

Dacă un citat este mai lung de 3 rânduri, acesta va fi pus în evidenţă într-un paragraf distinct cu o formatare care să îl evidenţieze (corp de literă mai mic).

Note de subsol:

Autorii lucrărilor se trec în această ordine: Prenumele şi NUMELE autorului/autorilor sau îngrijitorului ediţiei (ed./eds.). Numele ierarhilor si al clericilor va fi precedat de menţiunea: PF, IPS, ierom., ierod., pr., diac. etc.

Titlul şi subtitlul CĂRŢII, al volumului colectiv, şi al colecţiei se vor scrie cu italice (cursive). Toate celelalte indicaţii se vor redacta cu literă dreaptă. Unde este cazul, acestea vor fi urmate de numele traducătorului, locul, editura, anul, numărul ediţiei şi numărul paginii/paginilor de la care se face citarea. Titlurile anglo-saxone se pun cu majuscule.

Ex. Pr. Nicolae NECULA, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică. III, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2005, p_.

Titlurile ARTICOLELOR se vor se vor scrie cu italice (cursive). Ele vor fi urmate de indicarea numelui revistei pus în ghilimele unghiulare («…»), numărul şi anul de apariţie, intervalul de pagini ale articolului, precum şi a paginilor corespunzătoare citării:

Ex. David DRILLOCK, Liturgical Song in the Worship of the Church, «St. Vladimir’s Theological Quarterly» 41 (1997), p. 183-218, p _.

Pentru citarea unor STUDII/CAPITOLE din lucrări colective, se va folosi următoarea ordine: Autorul, Titlul capitolului/studiului, în Titlul operei colective, numele îngrijitorului ediţiei, numărul volumului, locul, editura, anul, numărul ediţiei, paginile studiului/capitolului şi pagina citată.

Ex. Jean-Baptiste GARRIGOU, Contraintes et libertés dans l’aménagement d’un lieu de culte: un exemple de réalisation moderne, în Les enjeux spirituels et théologiques de l’espace liturgique, Carlo BRAGA – Alessandro PISTOIA (eds), Roma, Edizioni liturgiche, 2005, p. 179-197, p_.

Citarea unui ARTICOL DE ZIAR se face similar cu citările de articole publicate în periodice, cu diferenţa că se specifică data apariţiei publicaţiei.

Ex. Andrei PLEŞU, Sensul vieţii – punctaj pregătitor, în Dilema Veche, 6 martie 2009, p. _.

Citarea unei opere clasice sau patristice: Autorul, Titlul operei, PG/PL şi numărul volumului cu cifre arabe, coloana.

Ex. AMBROSIUS, De Obitu Valentiniani consolatio, PL 16, col_.

Este bine a se evita citarea surselor electronice web. Daca nu se reuşeşte acest lucru, trimiterea la adresa respectivă (link-ul) trebuie să fie exactă.

Nu se foloseşte lista bibiografică la finalul articolului.

   Trimite ca PDF